• ارائه

توضیحات

واشر سرسیلندر و واشر درب سوپاپ پراید به تعداد۱۲۰ عدد در کارتن واشر درب سوپاپ و واشر بغل اگزوز پیکان به تعداد ۱۵۰ عدد در کارتن واشرکامل پیکان به تعداد۳۰ عدد در کارتن واشر سرسیلندر پیکان به تعداد۱۲۰ عدد در کارتن واشر فلزی ROA به تعداد۶۰ عدد در کارتن