• ارائه

توضیحات

تعداد شمع در هر جعبه۲۴۰ تعداد وایرها در هر جعبه بسته به نوع اتومبیل ۴۰، ۶۰ و ۱۲۵ عدد می‌باشد.